వర్షాకాలాన్ని ?

ఇపుడూ ......
వేసవికాలాన్ని summer  అంటున్నాం
అలాగే
చలికాలాన్ని winter అంటున్నాం
మరి
వర్షాకాలాన్ని ????? 

1 comments:

Anonymous said...

rainy

Post a Comment

Copyright © ఆకాశ గంగ