నిను వీడని నీడను నేనే... కలగా మెదిలే కథ నేనే

ఓఓఓఓఓఓఓ..............ఓఓఓఓఓఓఓఓఓఓఓఓఓఓఓ
నిను వీడని నీడను నేనే... కలగా మెదిలే కథ నేనే
నిను వీడని నీడను నేనే... కలగా మెదిలే కథ నేనే      ||నిను వీడని నీడను నేనే||

నునులేత పూవునై విరిసీ...... నిను నమ్మి చేరినా వలచి
నునులేత పూవునై విరిసీ...... నిను నమ్మి చేరినా వలచి
వలపంత ధూళిలో కలిసే..
వలపంత ధూళిలో కలిసే..
బ్రతుకే బలియై ముగిసే....       ||నిను వీడని నీడను నేనే||

ఓఓ.....ఓఓఓ....ఓఓఓఓఓ.....ఓఓఓఓఓ

నిరుపేద కెందుకూ వలపూ..... కలవారి ఆటకే గెలుపు
నిరుపేద కెందుకూ వలపూ..... కలవారి ఆటకే గెలుపు
స్మృతినైన మాయని తలపు    
స్మృతినైన మాయని తలపు
బ్రతుకే చితియై తుదకూ....       ||నిను వీడని నీడను నేనే||1 comments:

Anonymous said...

naaku bhayam vestondi baboy !

Post a Comment

Copyright © ఆకాశ గంగ