రూపాయి విలువ

రూపాయి విలువ పడిపోయిందని ఎపుడు చెప్పవచ్చు?
 నడిరోడ్డు మీద రూపాయి బిళ్ళ కనిపించినా ఎవరూ తీసుకోనపుడు

0 comments:

Post a Comment

Copyright © ఆకాశ గంగ