పుత్రుడ్ని తండ్రి ఎలా పెంచాలి?

పసివానిగా అయిదేళ్ళు వచ్చేవరకు రాజులా లాలించి, ప్రేమించి పెంచాలి. పదేళ్ళు వచ్చేవరకు అదిరించి, బెదిరించి అవసరం అయితే కొట్టి పెంచాలి. పదహారు సంవత్సరాలు దాటిన కొడుకుతో స్నేహితుడిలా మెలగాలి. చెప్పాలే గాని చెయ్యమని ఒత్తిడి చెయ్యకూడదు. 
ఆపై పెళ్ళైన తర్వాత తన బిడ్డలా కాక కోడలి భర్తగా మాత్రమే చూడాలి.

0 comments:

Post a Comment

Copyright © ఆకాశ గంగ