మహా విష్ణు అష్టోత్తర శతనామావళి

    ఓం విష్ణవే నమః
    ఓం లక్ష్మీ పతయేనమః
    ఓం కృష్ణాయనమః
    ఓం వైకుంఠాయనమః
    ఓం గురుడధ్వజాయనమః
    ఓం పరబ్రహ్మణ్యేనమః
    ఓం జగన్నాథాయనమః
    ఓం వాసుదేవాయనమః
    ఓం త్రివిక్రమాయనమః
    ఓం దైత్యాన్తకాయనమః 
    ఓం మధురిపవేనమః
    ఓం తార్ష్యవాహాయనమః
    ఓం సనాతనాయనమః
    ఓం నారాయణాయనమః
    ఓం పద్మనాభాయనమః
    ఓం హృషికేశాయనమః
    ఓం సుధాప్రదాయనమః
    ఓం మాధవాయనమః
    ఓం పుండరీకాక్షాయనమః
    ఓం స్థితికర్రేనమః
    ఓం పరాత్పరాయనమః
    ఓం వనమాలినేనమః
    ఓం యజ్ఞరూపాయనమః
    ఓం చక్రపాణయేనమః
    ఓం గదాధరాయనమః
    ఓం ఉపేంద్రాయనమః
    ఓం కేశవాయనమః
    ఓం హంసాయనమః   
    ఓం సముద్రమధనాయనమః   
    ఓం హరయేనమః
    ఓం గోవిందాయనమః   
    ఓం బ్రహ్మజనకాయనమః
    ఓం కైటభాసురమర్ధనాయనమః
    ఓం శ్రీధరాయనమః
    ఓం కామజనకాయనమః
    ఓం శేషసాయినేనమః
    ఓం చతుర్భుజాయనమః
    ఓం పాంచజన్యధరాయనమః
    ఓం శ్రీమతేనమః
    ఓం శార్జపాణయేనమః
    ఓం జనార్ధనాయనమః
    ఓం పీతాంబరధరాయనమః
    ఓం దేవాయనమః
    ఓం జగత్కారాయనమః
    ఓం సూర్యచంద్రవిలోచనాయనమః
    ఓం మత్స్యరూపాయనమః
    ఓం కూర్మతనవేనమః
    ఓం క్రోధరూపాయనమః
    ఓం నృకేసరిణేనమః
    ఓం వామనాయనమః 
    ఓం భార్గవాయనమః
    ఓం రామాయనమః
    ఓం హలినేనమః
    ఓం కలికినేనమః
    ఓం హయవాహనాయనమః
    ఓం విశ్వంభరాయనమః
    ఓం శింశుమారాయనమః
    ఓం శ్రీకరాయనమః
    ఓం కపిలాయనమః
    ఓం ధృవాయనమః 
    ఓం దత్తాత్రేయానమః
    ఓం అచ్యుతాయనమః
    ఓం అనన్తాయనమః
    ఓం ముకుందాయనమః
    ఓం ఉదధివాసాయనమః
    ఓం శ్రీనివాసాయనమః   
    ఓం లక్ష్మీప్రియాయనమః
    ఓం ప్రద్యుమ్నాయనమః
    ఓం పురుషోత్తమాయనమః
    ఓం శ్రీవత్సకౌస్తుభధరాయనమః
    ఓం మురారాతయేనమః
    ఓం అధోక్షజాయనమః
    ఓం ఋషభాయనమః
    ఓం మోహినీరూపధరాయనమః
    ఓం సంకర్షనాయనమః
    ఓం పృథవేనమః
    ఓం క్షరాబ్దిశాయినేనమః
    ఓం భూతాత్మనేనమః
    ఓం అనిరుద్దాయనమః
    ఓం భక్తవత్సలాయనమః
    ఓం నారాయనమః
    ఓం గజేంద్రవరదాయనమః
    ఓం త్రిధామ్నేనమః
    ఓం భూతభావనాయనమః
    ఓం శ్వేతద్వీపసువాస్తవ్యాయనమః
    ఓం శ్వేతద్వీపసువాస్తవ్యాయనమః
    ఓం సూర్యమండలమధ్యగాయనమః
    ఓం భగవతేనమః
    ఓం శంకరప్రియాయనమః
    ఓం నీళాకాన్తాయనమః 
    ఓం ధరాకాన్తాయనమః
    ఓం వేదాత్మనేనమః
    ఓం బాదరాయణాయనమః
    ఓం భాగీరధీజన్మభూమి
    ఓం పాదపద్మాయనమః
    ఓం సతాంప్రభవేనమః
    ఓం స్వభువేనమః
    ఓం ఘనశ్యామాయనమః
    ఓం జగత్కారణాయనమః
    ఓం అవ్యయాయనమః
    ఓం బుద్దావతారాయనమః
    ఓం శాంన్తాత్మనేనమః
    ఓం లీలామానుషవిగ్రహాయనమః
    ఓం దామోదరాయనమః
    ఓం విరాడ్రూపాయనమః
    ఓం భూతభవ్యభవత్ప్రభవేనమః
    ఓం ఆదిబిదేవాయనమః
    ఓం దేవదేవాయనమః
    ఓం ప్రహ్లదపరిపాలకాయనమః
    ఓం శ్రీ మహావిష్ణవే నమః

1 comments:

Anonymous said...

Thank you for the information

Post a Comment

Copyright © ఆకాశ గంగ