అష్టాదశ పురాణములు

1. బ్రహ్మ పురాణము - బ్రహ్మదేవుడు మరీచి కి బోధించినది
2. పద్మ పురాణము - బ్రహ్మదేవుని చే చెప్పబడింది
3. విష్ణు పురాణము - పరాశరుని రచన
4. శివ పురాణము - వాయుదేవుని చే చెప్పబడింది
5. లింగ పురాణము - నందీశ్వరుని రచన
6. గరుడ పురాణము - విష్ణువు గరుడుని కి చెప్పినది
7. నారద పురాణము - నారదుని రచన
8. భాగవత పురాణము - శుక మహర్షి పరీక్షిత్తు కు చెప్పినది
9. అగ్ని పురాణము - భృగు మహర్షి రచన
10. స్కంద పురాణము - కుమార స్వామి రచన
11. భవిష్య పురాణము - శతానీకుడు సుమంతునకు చెప్పినది
12. బ్రహ్మ వైవర్త పురాణము - వశిష్ఠ మహర్షి అంబరీషునకు చెప్పినది
13. మార్కండేయ పురాణము -  మార్కండేయ మహర్షి రచన
14. వామన పురాణము - బ్రహ్మదేవుని రచన
15. వరాహ పురాణము - వరాహ మూర్తి భూదేవి కి చెప్పినది
16. మత్స్య పురాణము - విష్ణువు మనువున కు చెప్పినది
17. కూర్మ పురాణము - విష్ణువు ఉపదేశము
18. బ్రహ్మాండ పురాణము - బ్రహ్మదేవుని రచన

0 comments:

Post a Comment

Copyright © ఆకాశ గంగ