నిగ్గ దీసి అడుగు ఈ సిగ్గులేని


చిత్రం: గాయం (1993)
నటీనటులు: జగపతి బాబు, రేవతి 
పల్లవి:
నిగ్గ దీసి అడుగు ఈ సిగ్గులేని జనాన్ని 
అగ్గితోటి కడుగు ఈ సమాజ జీవచ్చవాన్ని 
మారదు లోకం మారదు కాలం 
దేవుడు దిగి రాని యెవ్వరు యేమై పోని 
మారదు లోకం మారదు కాలం
చరణం 1:
గాలి వాటు గమనానికి కాలి బాట దేనికి 
గొర్రెదాటు మందకి మీ జ్ణానబోధ దేనికి 
యే చరిత్ర నేర్చుకుంది పచ్చని పాఠం 
యే క్షణాన మార్చుకుంది జిత్తుల మార్గం 
రామబాణమార్పిందా రావణ కాష్ఠం 
కృష్ణ గీత ఆపిందా నిత్య కురుక్షేత్రం
చరణం 2:
పాత రాతి గుహలు పాల రాతి గృహాలయినా 
అడవి నీతి మారిందా ఎన్ని యుగాలయినా 
వేట అదే వేటు అదే నాటి కధే అంతా 
నట్టడవులు నడివీధికి నడిచొస్తే వింతా 
బలవంతులె బ్రతకాలని సూక్తి మరవకుండా 
శతాబ్ధాలు చదవలేదా ఈ అరణ్యకాండ

0 comments:

Post a Comment

Copyright © ఆకాశ గంగ