అదివో అల్లదివో శ్రీహరివాసము

అదివో అల్లదివో శ్రీహరివాసము - పదివేల శేషుల పడగలమయము॥

అదె వేంకటాచల మఖిలోన్నతము - అదివో బ్రహ్మాదుల కపురూపము
అదివో నిత్యనివాస మఖిలమునులకు - అదె చూడుడదె మ్రొక్కుడానందమయము॥

చెంగట నల్లదివో శేషాచలము - నింగి నున్నదేవతల నిజవాసము
ముంగిట నల్లదివో మూలనున్నధనము - బంగారు శిఖరాల బహు బ్రహ్మమయము॥

కైవల్యపదము వేంకటనగమదివో - శ్రీ వేంకటపతికి సిరులైనవి
భావింప సకలసంపదరూపమదివో - పావనములకెల్ల పావనమయము॥

0 comments:

Post a Comment

Copyright © ఆకాశ గంగ