శ్రీకృష్ణపరమాత్ముడు నెమలి ఫించాన్ని తలపై ఎందుకు ధరిస్తాడు?

సకల చరాచర సృష్టిలో సంభోగం చెయ్యని ఏకైక ప్రాణి నెమలి మాత్రమే. శ్రీకృష్ణునికి 16,000 వేలమంది గోపికలు. అన్ని వేలమంది గోపికలతో శ్రీకృష్ణుడు సరసల్లాపాలు మాత్రమే ఆడాడు. అల్లరి చేసి గెలిచేవాడు. ఆ విషయాన్ని తెలియచేయటానికే శ్రీకృష్ణుడు నెమలి పింఛం ధరిస్తాడు. శ్రీకృష్ణుడు ఒట్టి అల్లరి కృష్ణుడు మాత్రమే.

1 comments:

Anonymous said...

Peafowl reproduce sexually, using internal fertilisation. Like most birds, they do not have a penis, and mate simply by pressing their cloacas together in what is known as a 'cloacal kiss' (the cloaca is the single opening birds use to excrete, mate and lay eggs, in case you didn't know). The male stands on top of or over the female and tucks his rump beneath hers to bring their cloacas together (some bird species mate in flight, but this is how most do it). He then squirts sperm from his cloaca into hers - it swims up her oviduct to her eggs, fertilising them, and they are then coated in shell and laid. They will hatch after an incubation period.

Post a Comment

Copyright © ఆకాశ గంగ