సూర్యోదయ శ్లోకం

బ్రహ్మస్వరూప ముదయే మధ్యాహ్నేతు మహేశ్వరమ్ |
సాహం ధ్యాయేత్సదా విష్ణుం త్రిమూర్తించ దివాకరమ్ ||

0 comments:

Post a Comment

Copyright © ఆకాశ గంగ