అయ్యప్ప స్వామి అష్టోత్తర శతనామావళి

    ఓం మహాశాస్తాయ నమ:
    ఓం మహా దేవాయ నమ:
    ఓం మనాదేవస్తుతాయ నమ:
    ఓం అవ్యక్తాయ నమ:
    ఓం లోకకర్ర్తేనమ:
    ఓం లోకభర్తే నమ:
    ఓం లోకహర్తే నమ:
    ఓం పరాత్పరాయ నమ:
    ఓం త్రిలోక రక్షాయ నమ:
    ఓం ధంవినే నమ:
    ఓం తపశ్వినే నమ:
    ఓం భూత సైనికాయ నమ:
    ఓం మంత్రవేదినే నమ:
    ఓం మహా వేదినే నమ:
    ఓం మారుతాయ నమ:
    ఓం జగదీశ్వరాయ నమ:
    ఓం లోకాధ్యక్షే నమ:
    ఓం అగ్రగణ్యే నమ:
    ఓం శ్రీమతే నమ:
    ఓం అప్రమేయ పరాక్రమాయ నమ:
    ఓం సింహారూఢాయ నమ:
    ఓం గజారూఢాయ నమ:
    ఓం హయారూఢాయ నమ:
    ఓం మహేశ్వరాయ నమ:
    ఓం నానావస్త్రధరాయ నమ:
    ఓం అనఘాయ నమ:
    ఓం ననావిధ్యావిశారధాయ నమ:
    ఓం ననారూపధరాయ నమ:
    ఓం వీరాయ నమ:
    ఓం ననాప్రాణిసేవితాయ నమ:
    ఓం భూతేశాయ నమ:
    ఓం భూతిదాయనమ:
    ఓం భృత్యాయ నమ:
    ఓం భుజంగభూషణోత్తమాయ నమ:
    ఓం ఇక్షుధంన్వినే నమ:
    ఓం పుష్పబాణాయ నమ:
    ఓం మహారూపాయ నమ:
    ఓం మహాప్రభువే నమ:
    ఓం మహాదేవిసుతాయ నమ:
    ఓం మాన్యాయ నమ:
    ఓం మహాన్వితాయ నమ:
    ఓం మహాగుణాయ నమ:
    ఓం మహాకృపాయ నమ:
    ఓం మహారుద్రాయ నమ:
    ఓం వైష్ణవాయ నమ:
    ఓం విష్ణుపూజకాయ నమ:
    ఓం విఘ్నేశ్వరాయ నమ:
    ఓం వీరభద్రాయ నమ:
    ఓం భైరవాయ నమ:
    ఓం షణ్ముఖదృవాయ నమ:
    ఓం మేరుశృంగసమాసనాయ నమ:
    ఓం మునిసంఘసేవితాయ నమ:
    ఓం దేవాయ నమ:
    ఓం భద్రాయ నమ:
    ఓం గణనాధాయ నమ:
    ఓం గణేశ్వరాయ నమ:
    ఓం మహాయోగినే నమ:
    ఓం మహామాయనే నమ:
    ఓం మహాజ్నానినే నమ:
    ఓం మహాస్థిరాయ నమ:
    ఓం దేవశాస్త్రే నమ:
    ఓం భూతశాస్త్రే నమ:
    ఓం భీమసాహస పరాక్రమాయ నమ:
    ఓం నాగరాజాయ నమ:
    ఓం నాగేశాయ నమ:
    ఓం వ్యోమకేశాయ నమ:
    ఓం సనాతనాయ నమ:
    ఓం సగుణాయ నమ:
    ఓం నిర్గుణాయ నమ:
    ఓం నిత్యతృప్తాయ నమ:
    ఓం నిరాశ్రయాయ నమ:
    ఓం లోకాశ్రయాయ నమ:
    ఓం గణాధీశాయనమ:
    ఓం చతుషష్టికళాత్మికాయ నమ:
    ఓం సమయజుర్వధర్వణ రూపాయ నమ:
    ఓం మల్లకాసురభంజనాయ నమ:
    ఓం త్రిమూర్తినే నమ:
    ఓం దైత్యదమనే నమ:
    ఓం ప్రకృతయే నమ:
    ఓం పురుషోత్తమాయ నమ:
    ఓం జ్నానినే నమ:
    ఓం మహాజ్నానినే నమ:
    ఓం కామదాయ నమ:
    ఓం కమలేక్షణాయ నమ:
    ఓం కల్పవృక్షాయ నమ:
    ఓం మహావృక్షాయ నమ:
    ఓం విభూతిదాయ నమ:
    ఓం సంసారతాప విచ్చేత్రే నమ:
    ఓం పశులోకభయంకరాయ నమ:
    ఓం లోకహంత్రే నమ:
    ఓం ప్రాణహదాత్రే నమ:
    ఓం పరగర్వ భంజనాయ నమ:
    ఓం సర్వశాస్త్రతత్వజ్నానాయ నమ:
    ఓం నీతిమతయే నమ:
    ఓం పాపభంజనాయ నమ:
    ఓం పుష్కలాపూర్ణసంయుక్తాయ నమ:
    ఓం పరమాత్మనే నమ:
    ఓం సతాంగతయే నమ:
    ఓం అనంతాదిత్యాకాశాయ నమ:
    ఓం సుభ్రహ్మణ్యానుజాయ నమ:
    ఓం బలినే నమ:
    ఓం భక్తానుకంపనే నమ:
    ఓం దేవేశాయ నమ:
    ఓం భగవతే నమ:
    ఓం భక్తవత్సలాయ నమ:
    ఓం పూర్ణాపుష్కల సమేత హరిహరపుత్రఅయ్యప్పస్వామినే నమ:

0 comments:

Post a Comment

Copyright © ఆకాశ గంగ