శ్రీ రామదాసు ను బంధించిన జైలు - గోల్కొండ


నవాబు అనుమతి లేకుండా రాముని గుడి కట్టినందుకు గోపన్న ను గోల్కొండ కోటలో బంధించిన విషయం మనకు తెలిసిందే. పై చిత్రం ఆయనను బంధించిన కారాగారమే. ఆయన ఈ కారాగారం లో ఉండగా సీతారామ లక్ష్మణుల మరియు హనుమంతుని చిత్రాలను చిత్రించి వాటిని కీర్తిస్తూ ఉండేవాడట. ఆయన కీర్తన లలో బాగా ప్రాచుర్యం పొందినవి, ఈ కారాగారం లో రచించినవే అంటారు. ఈసారి గోల్కొండ వెళ్ళినపుడు ఈ కారాగారాన్ని దర్శించి ఆ మహానుభావున్ని మననం చేసుకుని రండి.

1 comments:

Post a Comment

Copyright © ఆకాశ గంగ