పూర్వకాలం లో ఉపద్రవాలను ఎలా కనిపెట్టేవారు?

  •  తేనెపట్టు లోని తేనెటీగలు బయటకు వచ్చి ఝుంకారనాదాన్ని  వినిపిస్తాయి.
  • పావురాలు దారితెన్నూ లేకుండా తిరుగుతూ అలజడి సృష్టిస్తాయి.
  • కొన్ని జంతువులు ఆహారం కోసం బయటకు రాకుండా లోపలే ఉండిపోతాయి.
  • కుక్కలు చెవులు రిక్కిరించి భయం తో తుఫాను దిశగా చూస్తాయి.
  • అరణ్యము లోని ఏనుగులు గుంపులు గుంపులు గా నిర్దిశ లో పరిగెడతాయి.
  • కొన్ని జంతువులు ఉపద్రవాలను ముందుగానే పసిగట్టి వాటి స్వభావానికి విరుద్ధముగా అరుస్తాయి.

1 comments:

astrojoyd said...

u need nt discover that sakthi outside nd elsewhere,u r moving wth that sakthi only my dear friend[on-
ur profile tail piece]

Post a Comment

Copyright © ఆకాశ గంగ