నేనా? మా ఆయనా?

డాక్టర్:    మీ ఆరోగ్య విషయమై దాంపత్యానికి కొంతకాలం దూరంగా ఉండాలి.
పేషెంటు భార్య:    నేనా? మా ఆయనా?
డాక్టర్:     ???????????????????????

0 comments:

Post a Comment

Copyright © ఆకాశ గంగ