శంఖం పూరించుటవలన?

గృహ ఆవరణలోని దుష్టశక్తులు దూరంగా పారిపోతాయి. ఆరునెలల పురాణ శ్రవణం వలన కలిగిన ఫలం, ఒక్కసారి శంఖం పూరించినంతనే కలుగుతుంది.

0 comments:

Post a Comment

Copyright © ఆకాశ గంగ