కేకు తిన్నానండి!

భార్య: ఏమండీ! రాత్రి నాకు కేకు తిన్నట్లు కల వచ్చిందండీ!
భర్త: ఓహో పొద్దున్న నాకు సబ్బుబిళ్ళ కనిపించలేదు అందుకేనా?

0 comments:

Post a Comment

Copyright © ఆకాశ గంగ