ఎంత కంగారుపడ్డానో తెలుసా!

భర్త ఆఫీసు నుండి ఇంటికి రాగానే భార్య 'హమ్మయ్య, మీరు క్షేమంగానే ఇల్లు చేరారు, మీరు ఇంకా రాలేదని నేను ఎంత కంగారు పడుతున్నానో తెలుసా' అంది.

భర్త: ఎందుకు కంగారుపడటం. ఏమి జరిగింది.

భార్య: ఇందాక ఎవరో పిచ్చివాడి లా ఉన్న వ్యక్తి బస్సు కింద పడ్డాడని అందరూ అనుకుంటుంటే విన్నాను.

భర్త: ????????????

1 comments:

Anonymous said...

ఇహిహి హి హి హి హి .

Post a Comment

Copyright © ఆకాశ గంగ