కంచు పాత్రల్లో ఎవరు భోజనం చెయ్యకూడదు?

కంచు పాత్రల్లో మఠాధిపతులు, మతప్రచారకులు, సన్యాసులు, దీక్ష తీసుకున్నవాళ్ళు  భోజనం చెయ్యకూడదు. ఎందుకంటే కంచు అధికంగా శరీర పటుత్వాన్ని పెంచుతుంది. ఆ కారణం గా ఐహిక సుఖాల మీద వాంఛ పెరుగుతుంది.

1 comments:

Anonymous said...

oh!

Post a Comment

Copyright © ఆకాశ గంగ