మగవారికి ప్రాతివత్య నియమం లేదా?

ఆడవారి లాగా మగవారికి ప్రాతివత్య నియమం ఎందుకు పెట్టలేదు?

తప్పు ఎవరు చేసినా తప్పే. స్త్రీ చేసినా పురుషుడు చేసినా నరకలోక శిక్షలు తప్పవు. ఐతే పురుషునికి ప్రాతివత్య నియమం ఎందుకు పెట్టలేదంటే, పురుషుడు తప్పు చేస్తే ఆ వంశం చెడదు. అదే స్త్రీ ప్రాతివత్య నియమాన్ని ఉల్లంఘిస్తే ఆ వంశం చెడుతుంది. ఎందుకంటే వంశాన్ని వృద్ది చేసేది స్త్రీ కాబట్టి. భర్త ద్వారా కాకుండా ప్రాతివత్య నియమాన్ని ఉల్లంఘించి బిడ్డను కంటే మరి ఆ వంశవృక్షం  నాశనం అయినట్లే కదా!

2 comments:

Anonymous said...

edchinatlundi

Anonymous said...

LOL

Post a Comment

Copyright © ఆకాశ గంగ