ఎపుడు అభ్యంగన స్నానం చెయ్యకూడదు?

శ్రాద్ధ దినములయందు, ఆది, మంగళ వారములు, పాడ్యమి, చవితి, షష్ఠి, అష్టమి, నవమి, చతుర్ధశి తిధులయందు అభ్యంగన స్నానం చెయ్యరాదని శుకమహర్షి తెలియచేశారు.

0 comments:

Post a Comment

Copyright © ఆకాశ గంగ