నందకం అంటే ఏమిటి?

శ్రీవారి పంచాయుధాలలో నందకమనే ఖడ్గం తిరుమలలో సూర్యకఠారి అనే పేరు తో నడుము భాగం లో అలంకరించబడుతుంది. సుమారు మూడడుగుల పొడవు తో బంగారు ఒర లో ఇమిడిన నిజమైన ఖడ్గమది.

0 comments:

Post a Comment

Copyright © ఆకాశ గంగ