ఆశకు తృప్తి కి తేడా ఏమిటి?

ఆవగింజ కు అగ్నిపర్వతానికి ఉన్నంత తేడా ఉంది. కోట్లు మూలుగుతున్నా పావలా కోసం కక్కుర్తి పడటం ఆశ అయితే, దొరికిన అదే పావలా తో గంజి త్రాగి హాయిగా జీవితాన్ని వెళ్ళబుచ్చడం తృప్తి.

2 comments:

Admin said...

chala baaga chepparu.

Anonymous said...

Nice.

Post a Comment

Copyright © ఆకాశ గంగ