దేవత్వ స్త్రీ లక్షణాలేమిటి?

అడుగు దూరంలోనే సువాసన తగులుతుంది. నిట్టూర్పుల శరీరతత్వం కలది. ప్రశాంతమైన ముఖంతో ఎపుడూ నిండుకుండలా కనిపించే స్త్రీ దేవత్వ అని చెప్పబడింది.

0 comments:

Post a Comment

Copyright © ఆకాశ గంగ