అసూయాపరురాలైన కోడలు అంటే ఎవరు?

'నిండు నూరేళ్ళు బ్రతకడం ఎలా?' అన్న పుస్తకం భర్త తెచ్చిస్తే అత్తగారు ఎక్కడ చదివేస్తారో అని బీరువాలో దాచేసేది.

0 comments:

Post a Comment

Copyright © ఆకాశ గంగ