వరాలివ్వకూడదు

రాజు:  ఒరేయ్ రవీ !  రామాయణం చదవడం వలన నువ్వు గ్రహించిన నీతి ఏమిటో చెప్పరా?
రవి:  భార్యకు వరాలివ్వకూడదు.
రాజు:  ????????????????????

0 comments:

Post a Comment

Copyright © ఆకాశ గంగ