అంతరాత్మకు, మనసుకు గల తేడా ఏమిటి?

ఈ ప్రశ్న ఉదయం నేను ఆఫీసు కు వస్తున్నపుడు నా స్నేహితుడు అడిగాడు. దీనికి సమాధానం ఎందుకు చెప్పలేములే అనుకున్నాను. కానీ సమాధానం చెప్పడానికి చాలా గింజుకున్నాను. ఇంతకీ సమాధానం చెప్పలేదనుకోండి అది వేరే విషయం. మీకు ఎవరికైనా తెలిస్తే చెప్పండి , నేను మళ్లీ వాడికి చెప్పాలి కదా!

3 comments:

budugoy said...

google for annamaya,manomaya kosas .. u will find ur answer in yogic sense. colloquially they are used synonymously..

Anonymous said...
This comment has been removed by the author.
Anonymous said...

నా టపా నెం. 5 చదవండి మీరు కొంత వరకు satisfy కావచ్చునేమో

Post a Comment

Copyright © ఆకాశ గంగ