అష్టదిగ్గజములు

  1.  అల్లసాని పెద్దన: 'మనుచరిత్ర' అను ప్రబంధమును రచించెను. శ్రీకృష్ణదేవరాయలకు అంకితము చేసి సత్కారము పొందెను.ఆంధ్రకవితాపితామహుడు అను బిరుదు కూడా కలదు.
  2. నందితిమ్మన: ఈయనను  ముక్కుతిమ్మన అని కూడా అందురు. 'పారిజాతాపహరణము' అను గ్రంథమును రచించెను.
  3. మాదయగారి మల్లన్న: ఇతడు 'రాజశేఖరచరిత్ర' అను గ్రంథమును  రచించెను.
  4. ధూర్జటి:  శ్రీకాళహస్తి మహత్యము, శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకములను రచించెను
  5. అయ్యలరాజ రామభద్రుడు: ఇతడు రామాభ్యుదయమును రచించెను
  6. పింగళి సూరన: ఇతడు రాఘవ పాండవీయము అను శ్లేష కావ్యమును, కళాపూర్ణోదయము, ప్రభావతీ ప్రద్యుమ్నము అను గ్రంథములను రచించెను.
  7. రామరాజభూషణుడు: భట్టుమూర్తి ఇతని నామాంతరము. వసుచరిత్ర అను శ్లేష కావ్యమును, హరిశ్చంద్రోపాఖ్యానము అను ద్వర్థి కావ్యము రచించెను
  8. తెనాలి రామకృష్ణుడు: ఇతనికి వికటకవి అని కూడా పేరు. పాండురంగ మహత్యము అను కావ్యమును రచించెను

0 comments:

Post a Comment

Copyright © ఆకాశ గంగ